Platba, doprava a reklamácia

PLATBA

Platba je možná cez platobnú bránu alebo prevodom na účet (údaje pre platbu Vám budú zaslané e-mailom po spracovaní objednávky) bez príplatku k doprave, prípadne na dobierku s príplatkom 0,50€.

DOPRAVA

Doručenie realizujeme prostredníctvom Slovenská pošta, a.s. za poplatok 3,50€.

Pri objednávkach nad 49,99€ si dopravu neúčtujeme.

Štandardná doba doručenia tovaru na sklade sú približne 4 pracovných dní (expedícia do 48 hod).

Tovar, ktorý nie je na sklade zabezpečujeme od dodávateľa a doba dodania je maximálne 20 kalendárnych dní.

V každom prípade urobíme všetko pre to, aby sme Vám Vašu objednávku doručili čo najskôr.

Osobný odber je nie možný.

REKLAMÁCIA

I. Úvodné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu (ďalej len zmluva) uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi spoločnosťou Skorpio group s.r.o. a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby a nie za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu www.smart-zapisniky.sk.

2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so zmluvou, odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z vád na zakúpenom tovare.

3. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je u všetkých tovarov 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru.

4. Kupujúci je povinný tovar používať len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie a ošetrovanie.

 

II. Vybavenie reklamácie

1. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru. Oznámenie o zistených závadách musí kupujúci oznámiť spoločnosti Skorpio group s.r.o. písomne na adresu Skorpio group s.r.o. alebo e-mailom na info@smart-zapisniky.sk v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené závady, t.j. musí uviesť o aké závady sa jedná a ako sa prejavujú.

2. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady.

3. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu.

4. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:
a) ktoré kupujúci spôsobil sám,
b) o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru,
c) ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

6. Reklamáciu je možné uznať za oprávnenú iba v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:
a) ak sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru, na ktorom je uvedený dátum predaja a typ výrobku,
b) ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.

 

III. Spôsob uplatnenia reklamácie

1. Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne na adresu Skorpio group s.r.o. alebo emailom na info@smart-zapisniky.sk (nezabudnite uviesť svoje meno, adresu, celý názov reklamovaného tovaru ako aj priložiť kópiu dokladu o kúpe (faktúra).

2. Reklamovaný tovar kupujúci následne doručí spoločnosti Skorpio group s.r.o. na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku spoločnosť Skorpio group s.r.o. nepreberie.

3. K reklamovanému tovaru je potrebné doložiť platný doklad o kúpe tovaru.

4. Na správne posúdenie reklamácie musí byť reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

5. Po doručení tovaru spoločnosť Skorpio group s.r.o. zašle kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia.

6. Oprávnené reklamácie spoločnosť Skorpio group s.r.o. vybavuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

7. Ak dôjde k výmene tovaru za nový začne plynúť záručná doba k novému tovaru od prevzatia nového tovaru

 

IV. Osobitné ustanovania

1. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený v internetovom obchode www.smart-zapisniky.sk.

3. Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. 4. 2020.

Začnite písať a stlačte Enter pre vyhľadávanie

Nákupný košík

Žiadne produkty v košíku.